Algemene Voorwaarden

1.1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de GYBO worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de GYBO;

1.2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

1.4. Dag: kalenderdag;

1.5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

1.6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

1.7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of GYBO in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

1.8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.9. Ondernemer: GYBO waaronder de merknaam YAZURI is geregistreerd

1.10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de GYBO en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

1.12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en GYBO gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

 

Naam ondernemer:  GYBO (YAZURI)

Vestigingsadres: Weegbree 92, 1689NE Zwaag

Telefoonnummer: 0623562081

E-mailadres: hello@yazuri.nl

KvK-nummer: 73764841

BTW-identificatienummer:NL002446318B77

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de GYBO en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen GYBO en consument.

3.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de GYBO voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de GYBO zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

4.2 Als de GYBO gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de GYBO niet.

4.3 De GYBO meldt bij het aanbod in ieder geval:

 • de herroepingstermijn van 14 dagen of, als er sprake is van een uitsluiting van het herroepingsrecht.
 • elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

5.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de GYBO onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de GYBO is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de GYBO passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de GYBO daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4. De GYBO kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de GYBO op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5. De GYBO zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van de GYBO waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

5.6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Bij producten:

6.1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De GYBO mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

6.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De GYBO mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

6.3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De GYBO mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

6.4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

6.5. Indien de GYBO de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6.6. Indien de GYBO de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

7.1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

7.2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

7.3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de GYBO hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

8.1  Nadat de consument de bestelde producten heeft ontvangen, kan hij gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen na de ontvangst van de producten, de onderliggende overeenkomst met GYBO, zonder opgave van redenen, herroepen.

8.2  Deze termijn gaat in op de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt, of:

a. indien de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt;

b. indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;

c. voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit neemt.

8.3  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze schriftelijk aan GYBO.

8.3.1.  Modelformulier voor herroeping:

Aan: [……………………..]

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):……..

Besteld op (*)/Ontvangen op (*): ……..

Naam /Namen consument(en): ……..

Adres consument(en): ……..

Datum ……..

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

(*) schrappen wat niet past

8.3.2.  Voor de uitoefening van het herroepingsrecht volstaat het om de mededeling van de uitoefening ervan te verzenden binnen de in artikel 8.1 vermelde termijn.

8.3.3.  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

8.3.4.  De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

8.3.5.  De consument dient de producten zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping te retourneren. De consument dient de producten te retourneren naar een door GYBO vastgesteld retouradres. Onverminderd het herroepingsrecht, dient u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking terug te sturen en deze verpakking zo min mogelijk te beschadigen. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

8.3.6.  De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Verplichtingen van GYBO bij herroeping

 

8.4  Als GYBO de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

8.5  GYBO vergoedt alle betalingen van de consument, exclusieve leveringskosten door GYBO in rekening gebracht voor het geretourneerde product.

8.6  GYBO gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

8.7  Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft GYBO de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

8.8  GYBO behoudt het recht om slechts de restwaarde geretourneerde producten te vergoeden wanneer de producten op risico van of door de schuld van de consument zijn beschadigd of anderszins een waardevermindering hebben ondergaan die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan wat nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

8.9  GYBO kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht: Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 

8.10 Bij gebruikmaking van een couponkorting geldt een minimum netto te besteden bedrag. Ingeval van een retour blijft het netto te besteden bedrag van toepassing. Mocht u door het retourneren van een product of producten beneden het minimum netto te besteden bedrag komen, wordt de volledige couponkorting met de retour verrekend.

9.1  Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s inclusief BTW, de vermelde verzendkosten en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

9.2  Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailings van GYBO zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.

10.1  Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling aan GYBO van de verschuldigde prijs door de consument plaats door middel van een betaling per online betalingsopdracht. GYBO kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien GYBO van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de consument of de aard van de relatie met de consument hiertoe aanleiding geven.

10.2  Betalingen kunnen worden uitgevoerd per creditcard (Mastercard, VISA, American Express of Google Pay), via iDeal of PayPal. Alle bestellingen dienen door de consument te worden betaald volgens de door de consument gekozen betaalmethode. Mocht de consument kiezen voor iDeal of Bancontact dan wordt de volledige aankoopprijs door de consument vooruitbetaald.

10.3  GYBO is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, in geval van een toerekenbare niet-nakoming door de consument van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst.

10.4  Indien de betaling door consument geschiedt per creditcard, geldt het volgende. De verstrekte creditcardgegevens worden nagetrokken voordat de betaling geschiedt. Producten worden alleen verzonden naar het adres dat tijdens de bestelling door de consument op de internetsite van GYBO wordt opgegeven als zijnde het adres van de creditcardhouder.

10.5  De onderneming Mollie BV, Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Nederland, is belast met de verwerking van creditcardbetalingen. Alle creditcardgegevens worden rechtstreeks in het systeem van Mollie B.V. in Nederland ingevoerd en kunnen niet door ons worden gelezen of opgeslagen.

11.1 We bezorgen jouw bestelling graag tot aan jouw deur. Wij verzenden artikelen die op voorraad zijn doorgaans binnen 24 uur nadat we de betaling hebben ontvangen(tenzij anders aangegeven op de website bijvoorbeeld i.v.m. vakantie).Zodra we de bestelling hebben verzonden dan ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail. U ontvangt ook een trackingnummer: met dit nummer kun je op de sites bezorgers het verzendtraject van uw pakket volgen.

Onze bestellingen worden bezorgd met de pakketservice van: Post NL, DPD, DHL Benelux.

11.2 Alle door GYBO genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan GYBO bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.

11.3  Overschrijding van de door GYBO opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de consument nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende Overeenkomst.

11.4  Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig (30) werkdagen heeft de consument het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de consument GYBO schriftelijk te berichten. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen veertien (14) werkdagen na de kennisgeving aan de consument geretourneerd.

11.5  GYBO levert bestellingen via de Internetsite uitsluitend.

12.1. In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte zaken door de GYBO, die het risico van beschadiging en verlies draagt. Worden de gekochte zaken door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is de GYBO gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering.Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Uiterlijk waarneembare beschadigingen moeten binnen twee werkdagen na aflevering bij de GYBO worden gemeld.

12.2.  Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. De consument kan geen klachten indienen over geconstateerde gebreken als het deze niet-essentiële wijzigingen in het product betreffen.

12.3. Indien de geleverde producten gebrekkig zijn, wordt er naar keuze van de consument binnen een redelijke termijn voorzien in een vervangend product of in een herstel van het gebrek. Ingeval van vervanging zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing op deze nieuwe levering. Indien de gekozen remedie onmogelijk is of de kosten ervan buiten verhouding zouden zijn voor GYBO, heeft GYBO het recht om deze remedie te weigeren. De kosten voor de remedie worden door GYBO gedragen. Indien het herstel of de vervanging niet mogelijk is of de kosten ervan buiten verhouding zouden zijn, heeft de consument het recht om te kiezen voor een ontbinding van de koop of een vermindering van de koopprijs. Daarbij kan het gebruik dat de consument in de tussentijd van het goed heeft gehad in rekening worden gebracht.

12.4.  Elke aanspraak van de consument ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien:

 • de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van GYBO;
 • de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten;
 • GYBO niet terstond door de consument in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
 • de consument niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

12.5.  Indien is aangetoond dat de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft GYBO de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

12.6  Klachten over gebreken verjaren in ieder geval twee jaar na het tijdstip van afleveren van producten.

12.7  De kosten voor het terugzenden van producten bij geconstateerde gebreken zijn voor rekening van GYBO.

13.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de website en op lay-out en vormgeving van de website rusten bij GYBO en/of haar licentiegevers. De consument en gebruikers van deze website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de website (laden en in beeld brengen).

13.2  De informatie op de website wordt door GYBO met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. GYBO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

13.3  De website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. GYBO heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website.

13.4  GYBO draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de website, die door derden zijn uitgegeven.

13.5  GYBO garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten

13.6  De door GYBO opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de consument.

14.1  Indien de consument via de internetsite een account bij GYBO aanvraagt, verschaft GYBO na controle en akkoordbevinding aan de consument een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker die zich heeft aangemeld.

14.2  De consument garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is tot het doen van bestellingen namens de consument.

14.3  De consument ziet erop toe dat de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. GYBO mag er vanuit gaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de handelingsbevoegde gebruiker betreft van de consument.

15.1 Alle wijzigingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd. Voor afwijkend gebruik en/of hantering daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

15.2  GYBO is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het (onjuiste) gebruik van de internetsite door de consument en het verstrekken van onjuiste gegevens door de consument. GYBO is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door haar  geleverde producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de consument.

15.3 Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de consument te wijten is aan de opzet of grove schuld van GYBO, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan GYBO te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van GYBO, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de consument aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

16.1  GYBO is gerechtigd bij de uitvoering van Overeenkomsten gebruik te maken van de diensten en producten van derden, hetzij een onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. Deze derden zijn bevoegd als medewerker van GYBO te handelen bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

16.2  De bepalingen omtrent de aansprakelijkheid, zoals bepaald in artikel 13, gelden mede voor deze derden.

17.1. De Europese Commissie heeft een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting gecreëerd. Dit biedt consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun online bestelling in eerste instantie op te lossen zonder naar de rechter te hoeven stappen. Het platform voor geschillenbeslechting is toegankelijk via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17.2  Wij zullen trachten eventuele geschillen die uit uw online bestelling voortvloeien in der minne te schikken. Wij zijn echter niet verplicht deel te nemen aan een dergelijke geschillenbeslechtingsprocedure en wij kunnen u helaas niet garanderen dat wij aan deze procedure zullen deelnemen.

17.3  U kunt ons ook per e-mail bereiken op hello@yazuri.nl.

17.4 Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

17.5  Alle geschillen welke tussen GYBO enerzijds en consument anderzijds ontstaan voortvloeiend uit de Overeenkomst en of de uitleg of uitvoering daarvan, kunnen door GYBO worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.